پيپ به زبان خيلي خيلي ساده


پيپ به زبان خيلي خيلي سادهپيپ ابزاري است كه بطور خاص براي استعمال و تدخين توتون و تنباكو طراحي و ساخته شده است .
ساختمان آن تشكيل شده است از :
كاسه
چمبر يا اتشگاه كه همان قسمت داخلي كاسه ميباشد كه توتون را در آن ميريزيم
شنك كه قسمت واصل بين كاسه و قسمت ديگر ساختمان پيپ كه همان استم است ، ميباشد
استم كه قطعه اي است باريك و بلند

پيپ به زبان خيلي خيلي ساده

پيپ ابزاري است كه بطور خاص براي استعمال و تدخين توتون و تنباكو طراحي و ساخته شده است .
ساختمان آن تشكيل شده است از :
كاسه
چمبر يا اتشگاه كه همان قسمت داخلي كاسه ميباشد كه توتون را در آن ميريزيم
شنك كه قسمت واصل بين كاسه و قسمت ديگر ساختمان پيپ كه همان استم است ، ميباشد
استم كه قطعه اي است باريك و بلند
و در انتها قسمت دهاني .
پيپ ها در كلاس هاي مختلف ساخته ميشوند از پيپ هاي ماشين ساز گرفته كه گاها از مواد نامرغوب توليد ميشوند تا پيپ هاي دست ساز كه توسط هنرمندان و اساتيد ساخت پيپ با مواد با كيفيت ساخته ميشوند كه پيپ هاي ارزنده و كلكسيوني در زمره همين گروه قرار ميگيرند .
به ياد داشته باشيم كه استفاده از پيپ براي استعمال توتون يكي از قديمي ترين روشهاي شناخته شده در تاريخ مصرف دخانيات است .


منبع: سايت پاسارگاد تاباك


برچسب ها : ,,,,